Skip to Content

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

Az Indola „Blonde Expert Color“ nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata 

1. A Játék elnevezése, szervezője:  

A nyereményjáték elnevezése: "Blonde Expert Color” (a továbbiakban: „Játék”). 

A Játék szervezője: Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (a továbbiakban: “Szervező”). A Játék Lebonyolítója a Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6., (01-09-307515; adószám: 26201720-2-43; a továbbiakban: „Lebonyolító”). 

 

2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:  

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, továbbá saját Instagram profillal (”Instagram profil”) rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez. A játékban csak az vehet részt, aki Instagramon megosztotta a képet vagy videót az általa készült festett frizuráról és használta a #BlondeExpert és #indola hashtageket. Hogy a zsűri értékelni tudja a megosztott tartalmakat, a játékban résztvevők profiljának publikusnak kell lennie. A játékban való részvételhez minden személyes adatnak meg kell felelnie a valósággal. Minden résztvevő csak saját nevében vehet részt a játékban. 

 

A Játékból ki vannak zárva:  

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 
 • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 
 • azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói. 
 • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából. 

 

Személyek kizárása a játékból: 

Abban az esetben, ha egy résztvevő megszegi a részvételi feltételeket, a Henkel fenntartja a jogot, hogy kizárja ezt a résztvevőt a versenyből. 

Azok a résztvevők is kizárhatók a játékból, akik törvénytelen eszközöket vesznek igénybe és ezáltal előnyre tesznek szert. Ilyen esetekben a Henkel akár a nyeremény visszaszolgáltatását is megkövetelheti.

 

3. A Játék időtartama: 

A Játék 2021.05.01. - 2021.07.31. 23:56:59-ig tart. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. 

 

4. A játékban való részvétel menete: 

A Játékban az alábbi módon az Instagram közösségi oldalon keresztül lehet részt venni:  

A játék során a Játékosnak a saját profilján meg kell osztania képet vagy videót az általa készített frizuráról, melyhez az új Blonde Expert Color termékcsaládot használta. A játékosnak használnia kell a #BlondeExpert és #indola hashtageket. Amennyiben a megosztott tatalom releváns és a használt hashtagek megfelelőek, részt vesz a globális és magyarországi Játékban is.  

Ügyfél hozzájárulása a kép/videó használatához

A résztvevőnek a képen/videón szereplő személy beleegyezését kell kérnie, hogy a tartalmat közzé tehesse az interneten (weboldalon és a közösségi média csatornáin) és nevezhessen vele az online versenyre. 

A pályázattal szemben támasztott követelmények: 

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a kommentek, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) sértik a jóízlést, etikus magatartást, vagy a Játék szellemével nem összeegyeztethetők (ii) bármilyen szempontból sértő szövegeket tartalmaznak, (iii) a Játék témájától eltérnek (iv) versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (v) a Szervező jó hírnevét sértik, (vi) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, (vii) vagy más tekintetben jogsértőek.  

A válasz nem sértheti továbbá Szervező jogos érdekeit. 

A Játékos biztosítja a fotók per-, teher, - és igénymentességét és köteles mentesíteni Szervezőt Harmadik Személy által támasztott igényektől – ideértve a szerzői jogi igényeket is –, melyek a jelen pont rendelkezéseinek résztvevő által történő megsértéséből származnak.  

A válasz szabályzatban előírt követelményeinek való megfelelését és ezen okból a Játékból való kizárását Szervező bírálja el. Valamely pályázat kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni. 

Egy személy bármennyi pályázat leadására jogosult.  

A Játékosok a közösségi oldalon rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása Instagram profil törlése stb.) Szervező semmilyen felelősség nem terheli. 

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Instagram profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. tömegesen generált e-mail címek Instagram profilok létrehozását) vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni. 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázókat, illetve azon pályázatokat, akik, illetve amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.  

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel. 

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, amikor a Játékos által igénybe vett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a pályázat, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy pályázathoz szükséges tevékenységet nem lehet végrehajtani.  

 

5. Nyeremények

A Szervező által biztosított nyeremény:  

 • 5 db részvételi lehetőség egy exkluzív virtuális tanfolyamon, melyet az Indola nemzetközi oktatócsapatának szakértő tartanak és a „Szőke hajszínváltoztatás” témakörére fókuszál.  

A Lebonyolító által biztosított nyeremény: 

A Főnyeremény, tehát az 1. helyezett nyereménye:  

 • 1 db Gama IQ Perfetto 2000W új generációs okos hajszárító 

További nyeremény, tehát a 2. helyezett nyereménye:  

 • 1 db 15.000 HUF értékű INDOLA Blonde Expert termékcsomag 

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban. 

 

6. Nyertes pályázat kiválasztása 

A globális nyertes pályázat kiválasztásának időpontja: 2021. 08. 12. 16:00 óra 

A magyarországi (lokális) nyertes pályázat kiválasztásának időpontja: 2021 . 08. 02. 14:00 óra. 

A magyar nyertes a magyar Indola oktatói csapat által kerül kiválasztásra. Az oktatói csapat jelen esetben zsűriként funkcionál. Az Indola oktatói csapat tagjai: Zsekov Katalin és Márity Péter.  

Elsőként a főnyertes kerül kiválasztásra, majd a 2. helyezett személyét is meghatározza a szakmai zsűri. 

Amennyiben az első körben kiválasztott nyertesek nem jelentkeznek a játékszabályzat 7-es pontjában részletezett határidőn belül, úgy a Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy a pótnyerteseket a további résztvevők közül szakmai alapon választhassa ki.  

Egy pályázat globálisan és lokálisan is kiválasztásra kerülhet. A Játékos pályázatával részt vesz a globális és a magyarországi kiválasztáson is.  

 

7. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása 

Szervező, illetve Lebonyolító a sorsolást követő 5 munkanapon belül privát üzenetben értesíti a nyertes Játékost (Értesítés). Szervező, illetve Lebonyolító az Értesítésben tájékoztatja a nyertes Játékost a kapcsolatfelvétel módjáról a nyeremény átvétele érdekében. A nyertes Játékos az Értesítés közlésétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül az Értesítésben megjelölt elérhetőségen felveszi a kapcsolatot Lebonyolítóval/Szervezővel. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját Instagram profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben a Nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult pótnyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.  

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. 

A nyeremény átadása ezt követően postázással történik.  

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 2022 augusztusig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.  

Nyeremény átvételére nem jogosult az a Játékos, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók. A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt egy hasonló értékű nyereményre cserélje, ha az eredeti nyeremény bármilyen okból kifolyólag nem elérhető.  

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult. 

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.  

 

8. Adózási kérdések:  

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli. 

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. 

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.  

 

9. Adatkezelés:  

Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei 

Ha belép a versenybe az Instagramon vagy a Facebookon, személyes adatait a Facebook vagy az Instagram közvetlenül Öntől gyűjtheti be (pl. IP-címet és cookie-azonosítót), és felhasználhatja a Facebook vagy az Instagram. Ez az USA-ban is előfordulhat. Nem vagyunk felelősek a személyes adatok összegyűjtéséért és felhasználásáért, beleértve a sütik beállítását és az Instagram-ot is. A pontos adatfeldolgozási műveletekről, megőrzési időszakokról és feldolgozási célokról további információkat találhat közvetlenül az Instagram-on [https://help.instagram.com/519522125107875], a Facebook, Inc. adatvédelmi megállapodása pedig itt tölthető le [https : //www.facebook.com/full_data_use_policy]. 

 

A Henkel összegyűjti és felhasználja a résztvevő (k) által szolgáltatott adatokat a nyeremény átadásához és a sorsolás lebonyolításához szükséges folyamat részeként. 

A Henkel csak a nyeremények átadása vagy a sorsolás lebonyolítása céljából továbbítja a résztvevő adatait harmadik félnek. 

A résztvevő adatainak feldolgozása és felhasználása törvényi rendelkezéseken alapszik, amelyek igazolják ezeket a műveleteket, hogy a feldolgozás szükséges a sorsolás lebonyolításához. 

A személyes adatokat csak az online versenyre és az online verseny időtartamára, valamint a nyeremény átadására használjuk fel, és az online verseny befejezésétől számított hat (6) hónapon belül töröljük. 

A résztvevő bármikor érvényesítheti az adatokhoz való hozzáférés jogát. Továbbá, feltéve, hogy a vonatkozó követelmények teljesülnek, a résztvevő a következő jogokat érvényesítheti: 

 

 • A helyesbítéshez való jog 
 • Törléshez való jog 
 • A feldolgozás korlátozásához való jog 
 • Panasz benyújtásának joga az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz 
 • Az adatok hordozhatóságához való jog 

 

A Játék során Szervező által kezelt adatok 

 

 • az Ön azonosítását és elérhetőségét (Instagram profil adatok: Név, postázási cím, ország),  
 • a pályázat elbírálását (pályázati anyag: kommentben adott válasz) szolgálják.  
 • valamint nyertesség esetén az átvételi elismervény a nyertes nevével és címével 

 

Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre, illetve a nyeremény átvételére nincs lehetőség. 

Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.  

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja. 

 

Adatkezelés időtartama 

Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.  

A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig, azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg. 

Amennyiben Szervező a nyertes(ek) adatait Interneten közzéteszi, úgy a nyilvános közzététel a sorsolást követő legfeljebb 90 napig áll fenn. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok 

Az Ön személyes adatait érintő olyan feldolgozási tevékenységek esetében, amelyeket a Henkel érdekei alapján hajtanak végre, Önnek joga van bármikor tiltakozni személyes adatai ilyen kezelése ellen az Ön saját helyzetéből fakadó okokból. A Henkel leállítja az adatkezelést, hacsak a Henkel nem tudja bebizonyítani az adatkezelés olyan fontos okait, amelyek felülmúlják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha a feldolgozási folyamat jogi követelések érvényesítésére, gyakorlására vagy azok elleni védekezésre szolgál. 

 

10 Vegyes rendelkezések:  

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályt. 

A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Instagram-hoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik. Az Instagram-ot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

 

Felelősség 

A Henkel nem vállal felelősséget a műszaki hiba miatt elvesztett nevezésekért. A belépés igazolása nem automatikusan igazolja a kézhezvételt. 

A díj odaítélésével a Henkel mentes minden további kötelezettség alól. 

A Henkel nem vállal felelősséget a nyeremény felhasználása során felmerülő veszteségekért vagy károkért. A Henkel nem vállal felelősséget a nyereményt nyújtó harmadik fél fizetésképtelenségéért, valamint az ebből fakadó következményekért a verseny lebonyolítására és a díj odaítélésére. Az esetleges panaszokat a nyereményt nyújtó harmadik félhez kell irányítani. 

A Henkel anyagi és jogi hibákért csak rosszindulatú szándék vagy gondatlanság esetén felel. 

A Henkel nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyeket hibák, késedelmek vagy megszakítások, a műszaki létesítmények és a szolgáltatás hibái, helytelen tartalom, adatok elvesztése vagy törlése, vírusok vagy bármi más okozhat, ami a versenyben való részvétel során felmerülhet. 

A felelősség korlátozásai érvénytelenné válnak, ha a károkat a Henkel (szervei, alkalmazottai vagy alvállalkozói) kártékony szándékból vagy gondatlanságból, vagy szerződéses kötelezettség okozza. 

Budapest, 2021. május 1. 

HENKEL Magyarország Kft.  

Szervező