Skip to Content

#BeCREABOLD Játékszabályzat

I. A részvétel feltételei

Az esemény semmilyen módon nem kapcsolódik az Instagramhoz, továbbá az a Facebook és Instagram által nem támogatott, ellenőrzött vagy felügyelt. Az Ön által rendelkezésre bocsátott információ címzettje a Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (továbbiakban „Henkel”), nem pedig a Facebook vagy az Instagram. Minden felmerülő kérdést, megjegyzést vagy panaszt közvetlenül a Henkel részére kell eljuttatni, nem pedig a Facebooknak vagy az Instagramnak.

Amennyiben Ön az Instagramon keresztül jelentkezik a versenyre, a személyes adatait (pl.: IP-cím és cookie azonosító) a Facebook vagy az Instagram közvetlenül Öntől gyűjti be, amelyeket a Facebook vagy az Instagram a saját céljaira felhasználhat. Ez az eset az Egyesült Államokban is felmerülhet. Nem tartozunk felelősséggel a személyes adatoknak az összegyűjtéséért és felhasználásáért, amelyekbe beletartozhatnak a beállítási cookie-k vagy az Instagram. Az adatfeldolgozási műveleteinkről, a tárolási időről és a adatkezelési célokról közvetlenül az Instagram alkalmazáson [https://help.instagram.com/519522125107875] keresztül szerezhet további információt, a Facebook adatkezelési tájékoztatóját pedig itt töltheti le: [https://www.facebook.com/full_data_use_policy].


1. A verseny menete és kivitelezése

A verseny szervezője a Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (a továbbiakban „Henkel”).

  • Az online verseny időtartama 2023. április 1 - 2023- augusztus 31. 23:59 perc, közép-európai idő szerint. 
  • Az online versenyen való részvételhez a résztvevőknek egy általuk alkotott, INDOLA-hajviseletről készült fényképet kell feltölteniük, amelyhez az INDOLA CREA-BOLD- és/vagy PCC-termékcsaládot használták. A résztvevőknek használniuk kell a #beCREABOLD és #indola keresőcímkét (hashtag), valamint a fényképeken meg kell jelölniük az @indola Instagram-fiókot.         
  • A részvétel a vállalat honlapján és az Instragram-alkalmazáson, a #beCREABOLD és/vagy #indola keresőcímke használatán keresztül zajlik.

·       Az online részvétel díjazásai:

Győztes: Részvétel az INDOLA egyik nemzetközi fotózásán 2023 őszén, továbbá egy INDOLA CREA-BOLD formulákból és termékekből álló csomag.

  • A győztest egy belső zsűri választja ki, amelynek tagjait a nemzetközi digitális marketing, márka és oktatási részlegek megbízottjai adják. 
  • A győztest Instagram üzeneten keresztül értesítjük.

2. A versenyen való indulás feltételei

Minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki elfogadja a részvételhez szükséges szerződési feltételeket, valamint megosztott egy képet vagy videót egy általa készített,INDOLA CREA-BOLD és/vagy PCC termékekkel megalkotott, festett hajviseletről az Instagramon a #beCREABOLD és/vagy #indola keresőcímkék használata mellett, illetve a képen vagy videón megjelölte az @indola fiókot.

Annak érdekében, hogy a feltöltött képekhez a zsűri hozzáférhessen, a résztvevő Instagram felhasználói fiókjának, valamint az Instagram adatvédelmi beállításainak „nyilvánosnak” kell lennie.

A versenyhez való részvételhez minden rendelkezésre bocsátott információnak érvényesnek és igaznak kell lennie. Minden résztvevő kizárólag a saját maga nevében jelentkezhet. A Henkel vállalat és annak leányvállalatainak munkatársainak az érintettségük miatt a részvétel nem engedélyezett.

3. Ügyfél hozzájárulása / Megosztások használata

A résztvevőknek rendelkezniük kell egy írásbeli nyilatkozattal a képeken vagy videókon szereplő személyektől, amelyben beleegyeznek, hogy a róluk készített képeket és videókat az internetre (weboldalra és közösségi média csatornákra) közzétegyék, valamint a résztvevő az online versenyre azokkal jelentkezzen.

4. Meghatározott személyek versenyből való kizárása

A Henkel fenntartja a jogát, hogy kizárjon a versenyből résztvevőket, abban az esetben, ha azok megszegik a részvétel szerződési feltételeit.

A versenyből szintén kizárásra kerülnek azok a részvevők, akik bármilyen manipulatív módszeren keresztül mesterséges előnyre kívánnak szert tenni. A Henkelnek ezekben az esetekben jogában áll visszavonni és visszavenni a kiosztott díjakat.

5. A verseny idő előtti befejezése

A Henkel fenntartja a jogát, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül, bármikor felfüggessze a versenyt vagy véget vessen annak. A Henkel ezt a jogát elsősorban azért tartja fent, mert a verseny szabályszerű lebonyolítása technikai (pl.: a számítógépes rendszer vírusos meghibásodása, manipuláció, valamint hardver- vagy szoftverhiba) vagy jogi okokból nem garantálható. 

Amennyiben a verseny felfüggesztésére egy résztvevő magatartása miatt van szükség, a Henkel kártérítési igénnyel élhet a károkozó személlyel szemben.

6. Nyeremények és a verseny díjazottai

A győztest a Henkel Instagram üzeneten keresztül értesíti. Ha a résztvevő tizennégy (14) napon belül nem válaszol a Henkel értesítésére, a győztesnek járó nyereményt a Henkelnek jogában áll visszavenni és szabad döntése alapján új győztest választani

A nyereményeket 2023. szeptember és 2023. december között van lehetőség átvenni. Amennyiben a fenti időtartamon belül a nyereményeket nem használják fel, az utalványok lejárnak. Résztvevőnként kizárólag egy nyeremény használható fel. A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremények másra nem átruházhatóak.  A Henkel fenntartja a jogot, hogy amennyiben az eredetileg felkínált nyeremény nem elérhető, egy másik, ugyanolyan értékű nyereménnyel helyettesítse azt.

7. Felelősség

A Henkel nem tartozik felelősséggel azokért a jelentkezésekért, amelyek technikai hiba következtében vesztek el. A versenyre való jelentkezés feldolgozásáról küldött igazolás nem jelenti automatikusan a jelentkezés elfogadását.

A nyeremény kiosztását követően a Henkel mentes minden további kötelezettség alól. 

A Henkel nem vonható felelősségre azokért a veszteségekért vagy károkért, amelyek a nyeremény használata közben adódhatnak. A Henkel nem vállal semmilyen felelősséget a nyereményt biztosító harmadik fél fizetésképtelensége esetén, a verseny végrehajtásából eredő következményekért, sem a nyeremény odaítéléséért. Minden panaszt a nyereményt biztosító harmadik fél részére kell benyújtani.

A Henkel kizárólag az ártó szándék vagy gondatlanság okozta anyagi és jogi hibákért tehető felelőssé. 

A Henkel nem vonható felelősségre az átvételi hibákért, késedelmekért vagy megszakításokért, valamint a műszaki létesítmények és szolgáltatások meghibásodásáért, a helytelen tartalomért, az adatok elvesztéséért vagy törléséért, vírusokért, illetve a verseny részvételében felmerülő bármely egyéb tényezőért. 

A felelősség korlátozása érvényét veszíti, ha a károkat ártó szándékból vagy gondatlanságból a Henkel (annak szervei, munkavállalói vagy alvállalkozói) okozta vagy azok szerződésből fakadó kötelezettségből erednek.

Azon személyek, akik a 4. paragrafussal összhangban kerültek kizárásra, nem érvényesíthetik a felelősségüket.

8. Egyéb

A fellebbezési jog nem érvényesíthető. A részvételhez szükséges szerződési feltételek, illetve a résztvevők és a Henkel közötti teljes jogi kapcsolat kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság törvényeinek hatálya alá tartozik. Ha a részvétel szerződési feltételeinek egyes rendelkezései érvényüket vesztik vagy azokat érvénytelenítik, az a többi rendelkezést nem érinti. A Henkelnek mindenkor jogában áll előzetes figyelmeztetés nélkül helyesbíteni a részvétel szerződési feltételeit.

 

II. Adatvédelmi megállapodás a versenyben résztvevők számára

A nyeremény átvételéhez a győztesnek/győzteseknek a következő személyes adataikat kell megadniuk: név, e-mail cím és ország. 

A regisztrációs jog nem érvényesíthető. 

A Henkel a résztvevők által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a nyeremény biztosításához és a tombola lefolytatásához szükséges eljárásokhoz fogja összegyűjteni és felhasználni.

A Henkel a résztvevők adatait nem adja ki harmadik személynek, kivéve, ha arra a nyeremények elosztásához vagy a tombola lebonyolításához szükség van. 

A tombolán való részvételhez szükséges személyes adatok kezelése és felhasználása megfelel a törvényes előírásoknak.

A személyes adatok kizárólag az online versenyhez, annak ideje alatt, valamint a nyeremény kiosztásának érdekében kerülnek felhasználásra, és az online verseny végétől számított hat (6) hónapon belül törlésre kerülnek.

A résztvevőnek bármikor jogában áll hozzáférnie az adataihoz. A résztvevőket a vonatkozó követelmények teljesülése esetén a következő jogok illetik meg:

·       Helyesbítéshez való jog

·       Törléshez való jog

·       Az adatkezelés korlátozásához való jog

·       Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog

·       Adathordozhatósághoz fűződő jog

A résztvevő elálláshoz való joga

A Henkel jogos érdekei alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ilyen irányú vagy bármilyen más kéréssel kérjük forduljon hozzánk a következő elérhetőségek valamelyikén: Henkel Magyarország Kft. (Vállalati Kommunikáció) 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com Datenschutz@henkel.com).